Accord ERP

Kısa Kısa
• Satış Yönetimi
• Planlama Ağaçları
• Ana Üretim Programı
• Ürün Ağaçları
• Malzeme İhtiyaç Planlaması
 
• Operasyon (Rota) Bilgileri
• Kapasite Planlaması
• Üretim Yönetimi
• Satınalma Yönetimi
• Envanter Yönetimi
 
• İzlenebilirlik (Lot Takibi)
• Proje İhtiyaçları Planlaması
• Standart Maliyet
• Fiilî Maliyet
• Ürün Konfigüratörü

 
Accord ERP üretimde mükemmelliğe erişmenizde ihtiyaç duyduğunuz sistemdir. Stoğa üretimden siparişe göre mühendisliğe, kapasite güdümlü proses tipi üretimden malzeme güdümlü kesikli üretime hemen her tür ihtiyaca cevap verebilen bir yazılımdır.

Accord ERP şirketlerin verimliliği artırmalarını, maliyetleri azaltmalarını, iş süreçleri üzerindeki hakimiyetlerini artırmalarını sağlarken çalışanların iş yüklerini artırmaz, bilakis ciddi boyutta azaltır ve memnuniyetlerini sağlar.

 
Satış Yönetimi
Satış yönetimi modülünün temel işlevleri satış tahminlerini ve fiili müşteri siparişlerini yönetmektir. Planlama ve çizelgeleme sistemlerini tetikler ve hangi ürünün hangi tarihte sevk edilmesi gerektiğini belirler.
 
Satış yönetimi modülünün içindeki diğer bazı işlevler ürün ve müşteri bazında satış fiyatlarının belirlenmeleri, sevk talepleri yönetimi ve izlenebilirliktir.
 
Planlama Ağaçları
Accord ERP ürün aileleri bazında ve parasal olarak satış tahminlerinde bulunma olanağını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle çok seviyeli olarak ürün aileleri ve ürünler arasındaki ilişkiler baba-oğul mantığı çerçevesinde planlama ağacında tanımlanırlar.
 
Ana Üretim Programı çalıştırıldığında öncelikle en üst seviyedeki ürün aileleri için belirlenmiş olan satış tahminlerinden yola çıkarak daha alt seviyelerdeki ürün aileleri ve nihayet ürünler için satış tahmini rakamlarını hesaplar. Satış tahminleri ürün aileleri için parasal bazda girilebilir. Ana Üretim Programı bu tahminleri alt seviyelere ve ürünlere bunların kendi ölçü birimlerinde yansıtır.
 
Ana Üretim Programı
Ana Üretim Programı bütün üretim kaynakları planlaması sürecinin en önemli kısmını oluşturur. AÜP bir şirketin bağımsız ihtiyaç kalemlerinin (satış tahminleri ve fiili müşteri siparişlerinin) mevcut koşullar uyarınca en uygun şekilde yönetilebilmesini sağlamak üzere kullanılır.
 
AÜP planlama ağacı üzerinde çalışarak ürün aileleri bazındaki satış tahminlerini ve ürünler için alınmış olan fiili müşteri siparişlerini konsolide ederek son ürünler için zaman bazlı olarak ihtiyaç miktarlarını hesaplar ve tedarik ve üretim önerilerinde bulunur.
 
Bunu takiben de Malzeme İhtiyaç Planlaması ürün ağacı üzerinde çalışarak belirlenmiş olan üretim programını gerçekleştirebilmek için hangi tarihte hangi yarı mamul ve malzemelerin ne miktarlarda tedarik edilmesi veya üretilmesi gerektiğini hesaplar ve gerekli önerilerde bulunur.
 
Ana Üretim Programı hesaplamalarda aşağıdaki bilgi kaynaklarından istifade eder;
– Sipariş katları, emniyet stoğu, ön süre v.b.g. planlama kriterlerini içeren kalem ana verileri,
– Satış tahminleri,
– Ana Üretim Programına konu olan kalemlerin mevcut stok düzeyi bilgileri,
– Fiili müşteri siparişleri
– Mevcut ve açık iş emirleri, satınalma siparişleri, onaylı AÜP siparişleri

 
Ürün Ağaçları
Ürün Ağaçlarının görevi ürünlerin yapılarının, nelerden oluştukları bilgilerinin, seviye seviye tanımlanmasıdır. Accord ERP üretim programından yola çıkarak yarı mamul ve malzeme ihtiyaçlarını hesaplarken ürün ağaçlarından istifade eder.
 
Tüm ürün ağacı tanımlamaları kullanıcılar tarafından aslında tek seviyeli olarak yapılır. Tek tek her ürünün her bir bileşeni ve bunun bu ürünün her birim miktarının üretimi için ne miktarda tüketileceği tanımlanır. Daha sonra alt seviyedeki yarı mamuller ve onların da bileşenleri için benzer tanımlamalar tekrarlanır. Tüm bu tek seviyeli ilişki tanımlamalarından yola çıkarak çok seviyeli ürün ağacı yapısını oluşturmak Accord ERP’nin işidir.
 
Malzeme İhtiyaç Planlaması
Malzeme İhtiyaç Planlaması belirlenmiş olan Ana Üretim Programının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yarı mamul ve malzeme ihtiyaçlarının zaman bazlı ve detaylı olarak hesaplanması işine yarar.
 
Ana Üretim Programı bağımsız ihtiyaç kalemlerinin yönetilmesi için kullanılırken Malzeme İhtiyaç Planlaması bağımlı ihtiyaç kalemlerinin yönetilmesi için kullanılır.
 
Malzeme İhtiyaç Planlaması ürün ağacı üzerinde çalışarak belirlenmiş olan üretim programını gerçekleştirebilmek için hangi tarihte hangi yarı mamul ve malzemelerin ne miktarlarda tedarik edilmesi veya üretilmesi gerektiğini hesaplar ve gerekli önerilerde bulunur.
 
Malzeme İhtiyaç Planlaması hesaplamalarda aşağıdaki bilgi kaynaklarından istifade eder;
– Ana Üretim Programı,
– Sipariş katları, emniyet stoğu, ön süre v.b.g. planlama kriterlerini içeren kalem ana verileri,
– Malzeme İhtiyaç Planlamasına konu olan kalemlerin mevcut stok düzeyi bilgileri,
– Ürün ağaçları
– Mevcut ve açık iş emirleri, satınalma siparişleri, onaylı AÜP siparişleri
– Ve eğer ilgili MİP kalemleri için bağımsız talep varsa Satış Siparişleri

 
Operasyon (Rota) Bilgileri
Operasyon veya Rota bilgileri bir yarı mamul veya ürünün üretim aşamalarını adım adım tanımlamakta kullanılır. Her bir üretim operasyonunun hangi tesgah ve insan kaynaklarına ne süre ihtiyaç duyacağını, hazırlık ve işlem süreleri bilgilerini içerir.
 
Operasyon bilgilerinden özellikle üretim yönetimi, kapasite planlaması ve standart maliyet hesaplanması işlemlerinde istifade edilir.
 
Kapasite Planlaması
Kapasite Planlaması modülü Malzeme İhtiyaç Planlamasının çıktılarının mevcut iş gücü ve makine parkının kapasitesi ile ne oranda gerçekleştirilebileceğinin hesaplanmasını sağlar.
 
Kapasite Planlaması modülünü kullanarak üzerinde karar kılınmış olan bir üretim programını gerçekleştirmek için gerekli iş emirlerinin hangi tarihte hangi insan veya tezgah kapasitelerini ne oranda zorlayacağı ya da aşacağı bilgilerine ulaşılabilir.
 
Kapasite Planlama modülü şu gibi sorulara cevap verir;
– Fazla mesai yapma ihtiyacımız var mıdır?
– İş merkezleri, tezgahlar veya çalışanlar arasında iş yükü kaydırmaları yapılmalı mıdır?
– İlave tezgah alımı veya fason imalat ihtimalleri düşünülmeli midir?
– Ya da mevcut kapasitemizi aşmamak için üretim programımızı mı değiştirmeliyiz?

 
Üretim Yönetimi
Üretim Yönetimi modülünün temel görevi iş emirlerinin ve bunlar için gerçekleştirilen stok hareketlerinin çizelgelenmesi, fiili üretim ve hurda bilgilerinin takibidir.
 
Üretim Yönetimi modülü kapalı döngü bir MRP II sisteminin bu döngüyü kapatan modüllerinden birisidir. Planlama departmanı ve üst yönetim tarafından oluşturulmuş olan Ana Üretim Programının imalat departmanı tarafından gerçekleştirilebilmesi için oluşturulmuş olan detaylı bir imalat çizelgesine dönüşmüş halidir.
 
Satınalma Yönetimi
Satınalma Yönetimi modülünün temel işlevi satınalma taleplerinin ve satınalma siparişlerinin, mektuplarının yönetimidir.
 
Satınalma talepleri ya manuel olarak yaratılırlar, ya da onaylı veya hatta planlı Ana Üretim Programı ve Malzeme İhtiyaç Planlaması siparişlerinin satınalınan kalemler için satınalma taleplerine dönüştürülmeleriyle elde edilirler. Bu taleplerin, tedarikçisi henüz belirlenmemişse bir tedarikçi atanarak, satınalma siparişlerine dönüştürülmeleri ise satınalma departmanının yetki ve sorumluluğundadır.
 
Satınalma Yönetimi modülünde ayrıca kalemlerin satınalma fiyatlarının tedarikçi bazında tanımlanmaları da yapılır.
 
Envanter Yönetimi
Başarılı bir ERP sistemi uygulaması için envanter kayıtlarının ve yönetiminin kapsamlı ve hassas olması şarttır. Üretimde kullanılan ve elde edilen her çeşit kalemin ana verileri, planlama parametreleri ve mevcut stok durumu bilgisini hatasız olarak yansıtacak olan envanter hareketleri kayıtları mükemmelen tanımlanmalı ve tutulmalıdır.
 
Accord ERP’nin envanter yönetimi modülü aşağıdaki gibi stok hareketlerinin yönetimini sağlar;
– İş emri çeki listeleri
– İş emrine çıkışlar
– İş emrinden iadeler
– Üretimden kabul
– İş emrinden hurda
– Depoya çıkış
– Sair çıkış
– Sair giriş
– Hurdaya çıkış
– Satınalma tesellümü
– Satınalmadan iade
– Müşteriye sevk
– Müşteriden iade
– Sayım sonucu giriş/çıkış
– Otomatik stok düşüm (backflush)

 
İzlenebilirlik (Lot Takibi)
Accord ERP lot takibine tabi kalemlerin hangi tarihte hangi lot numaralarıyla hareket görmüş olduklarının, tedarikçilerden alımlarından itibaren, tüm üretim süreci boyunca ve müşteriye sevk edilmelerine kadar olan süreç boyunca hangi aşamalardan geçmiş olduklarının kayıtlarını tutar.
 
Gerektiğinde herhangi bir ürünün tam olarak hangi lot numarasına sahip bileşenler kullanılarak üretilmiş olduğu bilgisine veya belli bir tedarikçiden belli bir tarihte alınmış bir hammade veya malzemenin hangi ürünlerin üretiminde tüketilmiş olduğu bilgisine kolayca ulaşılabilir.
 
Lot numaraları Accord ERP’de sistem tarafından daha önce tanımlanmış olan format uyarınca otomatik olarak yaratılabilmektedirler. Dolayısıyla lot takibini yapabilmek için kullanıcıların ilave bilgiler girmeleri gerekmez. Satınalma tesellümü sırasında varsa tedarikçi tarafından sevk etmiş olduğu ürünler için bildirmiş olduğu lot numaralarının sisteme bir kez girilmesi yeterlidir.
 
Proje İhtiyaçları Planlaması
Proje İhtiyaçları Planlaması modülü özellikle aktivite güdümlü üretim yapan şirketlerin proje planlaması ve takibinin yanı sıra her bir proje adımını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları iş gücünü ve malzeme ihtiyacını da planlayabilmelerini sağlar.
 
Proje İhtiyaçları Planlaması modülü Ana Üretim Programı ve Malzeme İhtiyaç Planlaması modülleriyle tamamen bütünleşik olarak çalıştığından aynı anda hem proje bazlı üretim, hem de stoğa üretim yapan şirketler de Accord ERP’den mükemmelen istifade edebilirler.
 
Proje İhtiyaçları Planlaması modülü projelerin hem standart (planlanan), hem de fiili maliyetlerinin de kolaylıkla izlenmesini temin edebilmektedir.
 
Standart Maliyet
Standart Maliyet hesaplama işlevlerinin temel amacı gerek satınalınan, gerekse de üretilen her kalemin standart maliyetinin sistem tarafından kullanıcıların kontrolünde hesaplanabilmesini temin etmektir.
 
Standart Maliyetin temel bileşenleri satınalınan kalemler için elbette ki satınalma maliyetleri, üretilen kalemler içinse operasyon planlarında tanımlanmış olan süreler ve miktarlar doğrultusunda hesaplanan işçilik ve tezgah maliyetleriyle birlikte ürün ağacında tanımlanmış olan bileşenlerinin maliyetleri toplamlarıdır. Genel giderler de elbette ki üretim maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınan bir diğer faktördür.
 
Fiilî Maliyet
Fiilî Maliyetler satınalınan ve üretilen tüm kalemler için ilgili kalemin her tür hareketini takiben sistem tarafından anında ve otomatik olarak tekrar hesaplanıp arşivlenir.
 
Üretilen kalemlerin fiilî maliyetleri standart maliyetlerinden farklı olarak operasyon planlarından ve ürün ağaçlarından yola çıkılarak değil, ilgili kalemlerin üretilmeleri için gerçekten harcanmış olan iş gücü ve makina, tezgah süreleriyle ilgili iş emirleri için çıkılmış olan yarı mamul ve malzemelerin maliyetlerinin toplanmasıyla bulunur.
 
Ürün Konfigüratörü
Ürün Konfigüratörü modülü müşteri talepleri doğrultusunda konfigüre edilen, yani özellikleri değişen ürünler için bir genel (generic) ürün ağacı, genel operasyon planı, genel fiyat ve genel tanım tanımlamayı, fiilî müşteri siparişi geldiğinde, dolayısıyla da ilgili spesifik ürünün özellikleri netleşmiş olduğunda Accord ERP’nin bu özellikler doğrultusunda sipariş edilen ürün için yapılmış olan genel tanımlamalar ve kurallar uyarınca o anda ve otomatik olarak bir spesifik ürün ağacı, spesifik operasyon planı, spesifik fiyat ve spesifik tanım yaratmasını ve ilgili ürünün tüm üretim ve müşteriye sevk süreci boyunca bu bilgilerle takip edilebilmesini sağlar.
 
Ürün Konfigüratörü modülü müşteri siparişleri doğrultusunda nitelikleri değişen tipteki ürünlerin her tür nitelik kombinasyonunu dikkate alarak önceden her bir olası spesifik ürün için bir ürün ağacı, operasyon planı, fiyat ve tanım girmek gibi duruma göre zaten karşılanması imkansız olabilen muazzam iş gücü ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaktadır.accordsoftware.nl
American Production and Inventory Control Society, APICS.
© 2007 ACCORD SOFTWARE.

Accord Türkiye | ERP Software as a Service

Bu site en iyi 1024x768 veya üstü çözünürlükte ve Internet Explorer 8.0 + tarayıcı ile izlenebilir